Odszkodowanie za wypadki w pracy, w drodze do lub z pracy

Wypadek przy pracy – za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku bezpośrednim z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy
Odszkodowanie przysługuje Ci jeśli wypadek zdarzył się w momencie wykonywania poleceń przełożonychlub czynności na rzecz pracodawcy. Dotyczy to również czasu gdy pozostawałeś do dyspozycji pracodawcy przebywając między siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Jeżeli Twój pracodawca nie stosował się do zasad BHP w miejscu pracy, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie po wypadku w pracy. W szczególnych wypadkach również kiedy wina leży po stronie pracownika

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31
 • Odszkodowanie z ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • Zadośćuczynienie za poniesiony krzywdy od pracodawcy, a także zwrot kosztów leczenia
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu (jeżeli w wyniku wypadku straciłeś możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej)
 • zwrot utraconych zarobków (gdy utraciłeś zdolność do pracy zarobkowej w krótszym okresie czasu)
Przepisy prawne określają pięć rodzajów wypadków, a mianowicie:

 • wypadki przy pracy
 • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy
 • wypadki osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy
 • wypadki w drodze do lub z pracy
 • wypadki w szczególnych okolicznościach.

Poszkodowany pracownik, jeżeli stan jego na to pozwala, powinien o wypadku niezwłocznie poinformować przełożonego bądź pracodawcę. Obowiązek ten nie dotyczy tylko poszkodowanego, ale również każdego innego pracownika, który taki wypadek zauważył. Wówczas przyczyny oraz okoliczności zdarzenia ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik BHP oraz Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy. Po końcowych ustaleniach sporządzany jest protokół powypadkowy – protokół BHP, który jest zatwierdzany przez pracodawcę i poszkodowanego.

 • Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.
 • Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.w.c.z.
 • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawach, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ podczas:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w w ustawie chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe (art. 3 ust. 2 u.w.c.z.).

Śmiertelny wypadek przy pracy – za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od daty wypadku (art. 3 ust. 4 u.w.c.z.).

Ciężki wypadek przy pracy – za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała (art. 3 ust. 5 u.w.c.z.).
Jeśli pracownik umrze wskutek wypadku przy pracy, najbliżsi dostaną świadczenia zarówno z ZUS, jak i z firmy

Prawo do jednorazowego odszkodowania dla członków rodziny zmarłego pracownika przewiduje art. 13 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
– małżonek,
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty warunki uzyskania renty rodzinnej,
– rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.