medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny/błąd lekarski​

Błąd medyczny, zwany również lekarskim to zdarzenie, które wywołało konkretną szkodę w stanie zdrowia pacjenta. Zadaniem lekarzy i personelu medycznego jest dbanie z najwyższą starannością i troską o zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. Kiedy zdarzają się zaniedbania czy odmowa udzielenia pomocy, mamy prawo domagać się odszkodowania. W dzisiejszych czasach mamy szereg możliwości aby udowodnić błąd głównie dzięki ekspertyzom niezależnych specjalistów. Od tego jakie odszkodowanie ci przysługuje, zależy to jakie szkody zdrowotne czy finansowe poniosłeś w wyniku błędu medycznego.

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Sprawdź o co możesz się ubiegać w przypadku gdy zaistnieje błąd medyczny. Komu przysługuje odszkodowanie?

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY, jest tutaj rozumiane jako świadczenie, które ma na celu pokrycie wszelkich strat finansowych. To znaczy że możesz starać się o zwrot wydatków związanych z zakupem leków, rehabilitacji czy dodatkowego leczenia. Dotyczy to również zakupu specjalistycznego sprzętu lub dostosowania miejsca zamieszkania do potrzeb poszkodowanego pacjenta. Do strat zaliczamy również utracony dochód w związku z tymczasową niezdolnością do pracy lub całkowitym jej uniemożliwieniem

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

 • pomylenie zakresu zabiegu
 • niewłaściwa opieka medyczna
 • niezdiagnozowanie nowotworu
 • niezdiagnozowanie złamania
 • odmowa udzielenia świadczenia medycznego
 • szkody okołoporodowe
 • zakażenia szpitalne (sepsa, WZW, gronkowiec)
 • pozostawienie ciała obcego w organizmie pacjenta (np. kompresów, narzędzi i materiałów chirurgicznych),
 • niewłaściwe podanie leku
 • usunięcie, amputacja niewłaściwie wykonane
 • niewłaściwa opieka medyczne

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Sprawdź o co możesz się ubiegać w przypadku gdy zaistnieje błąd medyczny?

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Odpowiedzialność w sprawach o odszkodowania za błąd medyczny obejmuje ubezpieczenie OC placówki/lekarza.

W Polsce odszkodowania za błąd medyczny można dochodzić od lekarza, szpitala lub ubezpieczyciela.

Zgodnie z prawem, odpowiedzialność za błąd medyczny popełniony przez lekarza, odpowiedzialny jest lekarz lub/i szpital/placówka medyczna w której doszło do szkody.

Szpital i lekarz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

 • Odszkodowanie jednorazowe – jednorazowa kwota stanowiącą odszkodowanie lub poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, domagać się zwrotu kosztów poniesionych z konieczności przystosowania domu do osoby niepełnosprawnej oraz wszelkie koszty związane z transportem
 • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
 • Renta uzupełniająca – która ma pokryć różnicę między zarobkami uzyskiwanymi przed i po błędzie lekarskim
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Spora większość z nas uważa, że lekarz za szkodę medyczną odpowiada zawsze. Jednak jego odpowiedzialność różni się w zależności od tego jaka jest jego forma zatrudnienia w placówce zdrowia, w której się leczyliśmy i doznaliśmy szkody. W przypadku kiedy lekarz jest zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu to jego odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ogranicza się tylko do odpowiedzialności pracowniczej wobec szpitala. W procesie sądowym występuje jako świadek a całość odpowiedzialności za szkodę ponosi szpital. Jest to ochrona, zgodnie z kodeksem pracy, przed ponoszeniem konsekwencji swojego działania w sferze finansowej jaką ma zapewniony każdy pracownik pracujący na umowę o pracę, a zatem także lekarz. Jeżeli lekarz jest zatrudniony na tzw. “kontrakcie”, odpowiada wtedy za wyrządzoną nam szkodę medyczną cywilnie czyli finansowo razem ze szpitalem. Oznacza to tyle, że zarówno lekarza jak i szpital można pociągnąć do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne następuje po upływie lat trzech od momentu kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie/placówce zobowiązanej do jej naprawienia. Bieg przedawnienia zaczyna w momencie, w którym  dowiedziałeś się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Ma to często kluczowe znaczenie w sprawach w których nie od razu okazuje się, że lekarz popełnił błąd.  Na przykład: błędna diagnoza i co za tym idzie wdrożenie niewłaściwego leczenia. Nie wiemy, że jesteśmy poszkodowani ale zdarzenie czyli błędne działanie lekarza już nastąpiło. Po upływie trzyletniego terminu przedawnienia oznacza, że powództwo może spotkać się z zarzutem przedawnienia.  W tym przypadku Sąd oddali Twoje powództwo i obciąży Cię kosztami postępowania oraz kosztami prawnika drugiej strony. Sprawdź o co możesz się ubiegać w przypadku gdy zaistnieje błąd medyczny

Bezpłatne konsultacje tel: 34 300 00 31

Błąd medyczny i błąd lekarski – czym się różnią? Najprościej można to ująć w ten sposób, że jeden zawiera się w drugim. Inaczej rzecz ujmując – każdy lekarz wykonuje zawód medyczny, ale nie każda osoba wykonująca zawód medyczny jest lekarzem.

Błąd lekarski może popełnić jedynie lekarz, natomiast za błąd medyczny odpowiadać może także pracownik medyczny, jakim jest np. pielęgniarka, technik stomatologiczny, ratownik medyczny itp

W przypadku, gdy pacjent zmarł na skutek błędu, osoby bliskie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Mają prawo dochodzić odszkodowania. Jeśli zmarły płacił alimenty można żądać renty alimentacyjnej.

Bliscy (także osoby spoza rodziny, które były np. w związku partnerskim z poszkodowanym) mają prawo do zadośćuczynienia pieniężnego, które jest wypłacane jednorazowo. Tego rodzaju rekompensata ma pomóc rodzinie zmarłego w trudnych dla niej chwilach oraz zmniejszyć ból i krzywdy.